مجلسی که تابع ولی فقیه نیست و "برادران قاچاقچی خودمان"