ایران به روایت من - م. روان‌شید

این تصاویر ساده، تصور من از ۴۰ سال حکومت اسلامی بر ایران است...

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: