بزرگترین برنده قرارداد موقت توسعه بندر استراتژیک چابهار

بزرگترین برنده قرارداد موقت توسعه بندر استراتژیک چابهار چه کشوری است؟

بخش: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: