نزدیکتر شدن تحریم ها و عکس العمل های عصبی نظام

صحبت های دکتر افتخاری با رضا وضعی

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: