برادر دوقلوی زاهدانی که بعد از ٢ روز گمشدن؛ بدون قلب و کلیه

برادر دوقلوی زاهدانی که بعد از ٢ روز گمشدن ؛ بدون قلب وکلیه پیداشون کردن.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: