آخوند و فاطی کاماندو رو تو مترو با خاک یکسان کرد

دختر ایرانی این است، آخوند و فاطی کاماندو رو تو مترو با خاک یکسان کرد نه اون فاحشه امام حسین تازی

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: