شیرین عبادی: اعلامیه جهانی اطلاعات و دموکراسی برای سیستم اطلاعات نادر