احمدی نژاد با مذاکره مخالف نبود، با صالحی مخالف بود