با رتبه ۵۴ کنکور ریاضی و مدال نقره المپیاد کشوری از دانشگاه محروم شدم