اخوند بی وطن که به بانویی میگوید اگر قانون را قبول ندارید

اخوند بی وطن که به بانویی میگوید اگر قانون را قبول ندارید از ایران بروید

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: