ای حسین، سرت را بردار و برو!

عاشورای تو سرکوبگر و وحشی و استعمارگر شده است. عاشورای تو از یمن تا لبنان به استعمار و استثمار مشغول است.

ای حسین، عاشورایت را بردار و برو از این منطقه.

عاشورای تو را چماق استبداد و استعمار کرده اند.

عاشورای تو را غصب کرده اند، از نو ساخته اند و مارک جمهوری اسلامی ایران رویش زده اند.

عاشورای تو سرکوبگر و وحشی و استعمارگر شده است. عاشورای تو از یمن تا لبنان به استعمار و استثمار مشغول است.

عاشورای تو تورک ها ‌و عرب ها و بلوچ ها و ...را در قفس اسارت مغزشویی می کند.

عاشورای تو را به شدت کینه ای و ریاکار و رادیکال و ستیزنده بار آورده اند.

ای حسین، سرت را بردار و بزن زیر بغلت و آرام از این منطقه دور شو.

سرت را بهانه ای کرده اند برای کوبیدن آزادی و دموکراسی و انسانیت.

سرت را مثل توپ های بازی به زمین این و آن هل می دهند تا مقاصد سیاسی خویش را جلو ببرند. بر سری که اینها قسم بخورند دنیا شک می کند. سرت را از دست این سیاستمداران کذاب نجات بده.

ای حسین، سر تو زبان ندارد. زبانش را بریده اند . زبان هم که داشت همان عربی سلیس بود. حالا سرت دارد با زبان پارسی به ملت های دیگر اهانت می کند. سرت را استحاله کرده اند. زبانت را عوض کرده اند. باور کن تنور خولی بهتر از آغوش آخوندهای شیعه ی شعوبی است.
می دانی فرق دیروز و امروز تو کجاست؟! دیروز یزید و شمر و پسر عموهای دیگرت بر سر تو تاختند، اما امروز داعیان شیعه گری با سر تو دارند به دیگران می تازند!

سرت را به شدت استعمارگر و استثمارگر و سرکوبگر کرده اند.

سرت را بردار و برو.

سرت را بینداز پایین و برگرد به همان سالها. باور کن اگر با یزید دیروزی بیعت کنی بهتر است از اینکه در اسارت یزیدیان امروزی بمانی. 

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: