تشکلی تازه با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی اعلام موجودیت کرد