شرايط براي اعتراضات سراسري اماده مي شود

اعتراضات سراسري
اين يك صحنه از هزاران اتفاق در ايران است

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: