حمله با جرثقیل به عزاداران در سبزوار

هنوز خبری راجع به عمدی بودن حمله منتشر نشده

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: