تيراندازي به رژه نيروهاي مسلح

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: