تحریم مراسم محرم برای تعطیلی دکان آخوندها

تحریم مراسم محرم برای تعطیلی دکان آخوندها پارسال همین موقع اینجا آنقدر آدم بود که جای سوزن اند

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: