خميني. به اين خانم مي گه:خيلي خري

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: