خبر فوری / سخنرانی ترامپ در سازمان ملل در مورد ایران

ویدئوهای سخنرانی ترامپ در سایت VOA
https://ir.voanews.com/z/1587

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: