خیزش مردم و حقوق بشر در ایران، از زبان زرتشت احمدی راغب

ویدئو
زرتشت احمدی راغب، کنشگر سیاسی سرشناس درونمرزی، در گفتگو با مهدی ذوالفقاری از وضعیت سیاسی درون ایران، نقض حقوق ایرانیان به دست حاکمیت و خیزش مردم در برابر ستم سخن می گوید

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: