ترور شگرد بنیادین رژیم، دستاویزی برای مظلوم نمائی و سرکوب مخالفین

تنها هنر حکومت های توتالیتر ایدئولوژیک و دینی برای حفظ سیادت خود بهره برداری از تئوری توطعه و ساختن دشمنان انتزاعی و نسبت دادن تمام ناکارآمدی های خود به دشمن فرضی و کشتن مخالفین خود به بهانه همکاری با دشمن فرضی می باشد،

ترور و انفجار شگرد بنیادین رژیم، دستاویزی برای مظلوم نمائی و سرکوب مخالفین
تنها هنر حکومت های توتالیتر ایدئولوژیک و دینی برای حفظ سیادت خود بهره برداری از تئوری توطعه و ساختن دشمنان انتزاعی و نسبت دادن تمام ناکارآمدی های خود به دشمن فرضی و کشتن مخالفین خود به بهانه همکاری با دشمن فرضی می باشد،
از لحظه تشکیل بافت و پایه های حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، ترور و انفجار و تصفیه حسابهای درون دولتی و کشتن جناحهای مخالف ابزاری بوده در دست رژیم تا با نسبت دادن این ترورها به مخالفین و اعیادی استکبار جهانی گروههای سیاسی مخالف نظام، و با تحریک احساسات مردم ساده لوح و نیروهای سرکوبگر، خود را برای دستگیری فله ائی و قتل عام حق بجانب و مجاز نشان دهند، این نوع سناریو از انفجار حزب جمهوری اسلامی و قتل عام مخالفین درون دولتی، افرای مثل آیت الله بهشتی که با بمبی بشکه ائی انفجار عظیمی را بهمراه داشت شروع شد، که رفسنجانی و خامنه ائی پنج دقیقه قبل از انفحار ساختمان را ترک کرده بودند، انتقال بمبی به آن بزرگی هرگز نمی توانست کار مجاهدین خلق و یا دیگر گروهها باشد، البته رجوی برای آرتیست نمائی آنرا بعهده گرفتند، ضمنا رجائی و باهنر که بطور اتفاقی نتوانسته بودند در جلسه حزب جمهوری اسلامی حضور یابند در خیابان براحتی ترور شدند، بیانات حضرت امام در تائید چگونگی و علت ترور:
https://youtu.be/KabouJiP_m0
بعد از هفت تیر ۱۳۶۰ با مشابه سازی تعداد کشته شدگان حزب جمهوری اسلامی با ۷۲ تن از یاران امام حسین و تجسم مصیبت سحرای کربلا، و تحریک حزب اللهی ها آنچنان دست و بال آنها را برای قلع و قمع باز گذاشتند، که تا آنجائی که اگر قصابی ندانسته گوشت را در کاغذ اعلامیه پیچیده بود و خریداری که اصلا در باغ نبود با مشاهده اتفاقی یک بسیجی به جرم همکاری با گروهکها رهسپار زندانها شدند، و حتی بخاطر اینکه سیاسی نبودند تا چیزی را اعتراف کنند به قصد کشت شکنجه شدند و با تصور اینکه مقاومت می کنند در زیر شکنجه جان خود را از دست دادند، یا بخاطر نجات از شکنجه تمام تهمت ها را بعهده گرفتند و یا حاظر شدند که همراه پاسداران برای شناسائی در خیابانها گشت بزنند و هر کسی را که دیدند گفتند این هم با ما بود آنهم با ما بود و اتوبوس، اتوبوس افراد بیگناه راهی زندانها شدند کسانی که حتی الفبای سیاست را نمی دانستند،،
امروز دوباره همان صحنه غیر انسانی و چندش آور را در احواز تکرار کردند، تا فارغ بال بتوانند بچه های بیگناه عرب را بشکل فله ائی دستگیر کنند، تکرار سناریو انفجار حزب و ترور رجائی و با هنر و مظلوم نشان دادن خود و با دستی باز ، خود را برای دستگیری بیش۳۰۰ نفر در احواز مجاز دانستند، فقط مانده بود که این ترور را بگردن گروهی بیندازند، که با هوشیاری گروههای الاحواز نتوانستند عملا آنها را متهم کنند، البته بعنوان پد‌‌رحوانده تروریزم جهانی گروههای زیادی هستند که از اینها تغذیه نامرعی می شوند، مثل داعش که همیشه حاظر است همانند رجوی برای قهرمان نشان دادن گروهش انفجار هر ترقه ائی را در هر نقطه از جهان بعهده بگیرد تا اعتبار جهانی پیدا کند، اینبار هم داعش بداد جمهوری اسلامی رسید.

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بزودی انتقام خواهند گرفت !! از کی ؟ از چند زندانی با شکنجه و وعده و وعید و یا چند عرب بیچاره خوزستانی و اعترافات مضحک و نخ نمای تلویزیونی و ..اعدام !!
(عطف به ما سبق )