پایانه تهران! با شعار «نترسید نترسید ، ما همه با هم هستیم»

پایانه تهران! با شعار «نترسید نترسید ، ما همه با هم هستیم» همه به اعتصاب بپيونديد.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: