۵۳ راننده معترض به دلیل شرکت در اعتصاب رانندگان بازداشت شدند