گفتگودر باره مدیریت گذار و وظایفی که به عهده شورای رهبری است

کیانوش توکلی در گفتگو ویدویی با اصغر سلیمی
اوضاع جامعه وخیم تر و۱۳ آبان دور جدید تحریم نزدیکتر وموج اعتراضات همچنان ادامه داشته ودر برآمدها ی تازه جنبش شکل های خشونت نیز افزایش یافته است در داخل کشور فعالان بطور گسترده دستگیر می‌شوند ودر خارج از کشور نیز هنو ز درامر اتحاد وهماهنگی ها پیشرفتی به چشم نمی خورد در روزهای اخیر فاز جدیدی از گفتگو در باره مدیریت گذار شروع شده است نظر شما را در این باره چیست ؟

اوضاع جامعه وخیم تر و۱۳ آبان دور جدید تحریم نزدیکتر وموج اعتراضات همچنان ادامه داشته ودر برآمدها ی تازه جنبش شکل های خشونت نیز افزایش یافته است در داخل کشور فعالان بطور گسترده دستگیر می‌شوند ودر خارج از کشور نیز هنو ز درامر اتحاد وهماهنگی ها پیشرفتی به چشم نمی خورد در روزهای اخیر فاز جدیدی از گفتگو در باره مدیریت گذار شروع شده است نظر شما را در این باره چیست ؟
۲-از نگاه شما شورا یا سامانه مدیریت گذار چگونه تعریف می‌شود وضرورت ‌وچگونگی تشکیل آن به چه قرار است؟
۳-چه وظایفی را به عهده این شورا می دانید
۴-چه خطراتی در این فرایندهای گذار جنبش را در قاعده و در سطح مدیریت ویا رهبری آش تهدید می‌کند؟

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: