نگاهی کن به بعضی ها که قرآن را علَم کردند

نگاهی کن به بعضی ها که قرآن را علَم کردند ولی دستِ عدالت را ز بازوها قلم کردند

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: