پنکه‌ی انگلیسی - کوروش کرم‌پور

شعر پنکه‌ی انگلیسی شناسنامه‌ی آبادان است

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: