مردم بابل نگذاشتند ماموران دو زن را بازداشت کنند

مردم بابل نگذاشتند ماموران دو زن را بازداشت کنند. اینجا مقابل شهربانی بابل است ماموران می خواستند به زور دو خانم را به خاطر حجاب سوار کنند ولی مقاومت این دو زن و فریادهای شان باعث شد مردم جمع شدند و نجات شان دادند. مامور هم مدام به مردم می گفت اینها ضد انقلاب هستند به رهبر فحاشی کردند ولی مردم کوتاه نمی آمدند و تا آن دو زن دور نشدند صحنه را ترک نکردند. دم مردم بابل گرم اتحاد همیشه پاسخ می دهد.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: