طنز گزنده اي از مقايسه ديروزوامروز درسايه حكومت سياه اسلامی

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: