حقایق آلترناتیو در باره استبداد دینی در ایران پیش از اسلام

(ملاحظاتی در نوشته "تلاشهای شیعه گستری ...")
مسئله اصلی "حقایق آلترناتیو تلاشهای شیعه گستری" نه استبداد ایرانی است، نه سیاست سرمایه داری آمریکای شمالی، که در ایران کودتا می کند و از ابتدا تا به امروز به هیچ قانون بین المللی پابند نیست، و نه "همزیستی اقوام" زیر خاک شده که سنگ آنرا در ایران قبل از اسلام به سینه می زند. بلکه توجیه ضدیت بدیهی بهائیت با شیعه بعنوان مذهب مادر است، ضدیتی که در تاریخ میان ادیان و مذاهب مولد همدیگر متداول بوده است. لذا با "حقایق آلترناتیو" نمی توان هم مبلغ اسرائیل ضد قانون (اما حامی بهائیان) و آمریکای ضد قوانین ...

اینکه تئوکراسی (دین سالاری) متضمن استبداد است، حقیقتی است پیش پا افتاده که نیازی به بحث ندارد. اما اینکه استبداد دینی در تاریخ خاص مذهب شیعه است، دروغی است که ویژه ایرانیان طرفدار آمریکا و اسرائیل بنظر می رسد. چون بر اساس تحقیقات تاریخی نه تنها مستبد ترین تئوکراسی های تاریخ با بیشترین قربانیان استبداد را زرتشتیان ساسانی و مسیحیان اروپائی ایجاد کردند و امروز نیز شدید ترین استبداد دینی در عربستان سنّی برقرار است، بلکه اسرائیل نیز که (به نصّ محققین یهودی) دولتش بر اساس اصول دین یهود تنظیم شده و تا به امروز قوانین دولتی اش بر اساس قواعد دینی اجرا می شوند، با زیر پا گذاشتن قوانین داخلی و بین المللی با استبداد دینی بر بسیاری از مردمان ساکن مناطق اشغالی (به نصّ سازمان بین الملل) حکومت می کند. نزدیکی این دولتهای تئوکراتیک تحت حمایت آمریکای مسیحی ماوراء مرتجع هم نشان از دوام بینش های تئوکراتیک (غیر شیعی) و هم نشان از بلاهت نظریۀ استثناء تئوکراسی شیعی دارد.
روال متداول مروجین "حقایق آلترناتیو" در باره ایران، مطابق روال آمریکای دوران ترامپ که در آن دروغ "حکومت" می کند، اینست که "حقایق آلترناتیو" تاریخی و سیاسی را بجای حقایق تاریخی و واقعیت های کنونی چنان تکرار کنند که پس از مدتی در ذهن عوام بدل به حقیقت شود. از این نوع است تاکید بر دموکراسی "تنوع قوم دینی" در ایران پیش از اسلام و شروع استبداد دینی پس از اسلام (سنّی)، که به سرعت به استبداد شیعه مقلوب می شود در نوشتۀ "تلاشهای شیعه گستری ...". این نوشته "حقایق آلترناتیو" ایرانی ترفند سیاسی است از تاریخ به جهان معاصر که در سطح فیلمفارسی آریامهری "سراسر خنده و کمدی خانوادیکی اخلاقی توام با زدوخورد" می خواهد در حمایت از اسرائیل به بهانه "استبداد دینی" چنان به دولت شیعه ایران معاصر بتازد که نه به عربستان سنّی ماوراء مستبد لطمه ای بخورد و نه به زرتشتیان مورد حمایت دولت های ضد اسلامی. در این نوع مطالب که از زاویه دینی ضد اسلامی نوشته می شوند، استبداد زرتشتی که اقوام معتقد به ادیان دیگر را هزار هزار زنده زنده به خاک می کرد، به "ایران باستان معتقد به تنوع قوم دینی" جعل می شود، چون از زاویه سیاست دینی بهایی نباید کلمه ای (حتی تاریخی) بر علیه زرتشییان ضد اسلام نوشت. و چون عربستان سنّی تحت نظارت آمریکا نه تنها حامی اسرائیل (حامی بهاییان) است، پس تاریخ استبداد ایران دوران تسنّن باید چنان "توجیه" شود که به "اصل قضیه" که تاکید بر استبداد شیعه است، برسند. یعنی در دنیای "حقایق آلترناتیو" می توان همانگونه که دولت آمریکای شمالی (به نصّ محققین آمریکائی) با حمایت از القاعده و داعش انجام داد، برای توجیه دین بهایی به بهانه "ضد شیعه گستری" با تسنن ماوراء مرتجع معاصر عربستان که موجد القاعده و داعش است، ائتلاف کرد.
اما وقتی دروغ این چنین آغاز شد، نمی توان سرو ته آن را به سادگی به هم آورد، لذا مجبور است از "تلاش و اقدامات رضا شاه و سپس محمد رضا شاه در مدرنیزاسیون جامعه ایران و ایجاد نوعی همبستگی ملی که همه اقوام ایرانی را تحت پوشش قرار می داد" بنویسد. درحالیکه هردو بعنوان مستبدین نامدار و مخالف اقوام غیر فارس ایران در تاریخ مشهور هستند که از فرط استبداد نه تنها زندانهایشان پر از اندیشمندان ایرانی بود، بلکه حتی نشر کتاب به زبانهای مادری اقوام ایرانی غیر فارس را نیز منع کردند.
یعنی مسئله اصلی "حقایق آلترناتیو تلاشهای شیعه گستری" نه استبداد ایرانی است، نه سیاست سرمایه داری آمریکای شمالی، که در ایران کودتا می کند و از ابتدا تا به امروز به هیچ قانون بین المللی پابند نیست، و نه "همزیستی اقوام" زیر خاک شده است که سنگ آنرا در ایران قبل از اسلام به سینه می زند. بلکه توجیه ضدیت بدیهی بهائیت با شیعه بعنوان مذهب مادر است، ضدیتی که در تاریخ میان ادیان و مذاهب مولد همدیگر متداول بوده است. لذا با "حقایق آلترناتیو" نمی توان (عین سخنگویان مسخره ترامپ ولی برخلاف فرزانگان یهودی و آمریکائی و ایرانی) هم از استبداد رضا شاه و محمد رضا شاه حمایت کرد و هم مبلغ اسرائیل ضد قانون (اما حامی بهائیان) و آمریکای ضد قوانین بین المللی و عربستان ماوراء مستبد بعنوان "ضد شیعه گستر" شد

منبع: 
asre nou
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: