نجات بخش زندگی صدها کودک محروم درگذشت

پرفسور کیوان مزدا معروف به "پدر کمر" هر سال همراه تیم جراحی‌اش از فرانسه به ایران میومد و فرزندان سرزمین پدری‌ش رو رایگان عمل می‌کرد.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: