اعتصابات سراسری: تبریز، رشت، مشهد، تهران، سنندج، بانه، سقز

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: