پیشبینی زیبا کلام در باره وضعیت کشور پس از ۱۳ آبان