اعتصاب سراسری فرهنگیان و نگاهی به گذشته

در مبارزات سال های اخیر معلمان، صدها تن از معلمان دستگیر وزندانی شده اند....در سال ۱۳۸۳ در دولت خاتمی معلمان را در میدان پاستور به صورت وحشیانه کتک زدند....در ۲۲و۲۳مهر وآبان ماه نیز برای آزمودن مدعیان دروغین حقوق بازنشستگان ومعلمان به میدان خواهیم آمد تا دولت را وادار به پرداختن حقوق بازنشستگان و معلمان نماییم

بیانیه علی اکبر باغانی عضوهیات مدیره کانون صنفی معلمان - تحصن سراسری

تحصن ۲۲و۲۳مهر ماه اولین وآخرین تحصن یا تجمع اعتراضی شورای هماهنگی وکانون های صنفی معلمان ایران نیست و نخواهد بود از سالهای ۸۰و۸۱ و۸۲ این تجمعات و اعتراضات راتجربه کرده بودیم ودر سال ۱۳۸۳ در دولت خاتمی معلمان رادر میدان پاستور به صورت وحشیانه کتک زدند ودر همان سال آقایان بهشتی دبیر کل وذاتی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران را به اوین بند ۲۰۹ بردند و۴۰ روز بازداشت شدندومعارفی ازهیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران باز داشت گردید.
درسال۱۳۸۵ علی اکبر باغانی عضوهیات مدیره کانون صنفی ودبیر کل چند بار بازداشت و مورد بازجویی نیروهای امنیتی قرار گرفت ودر ۲۳اسفندماه سال ۱۳۸۵ و تجمع اعتراضی شورای هماهنگی وکانون های صنفی معلمان ایران که ۵۰ هزار معلم شرکت کردند. اکثر اعضای فعال کانون صنفی معلمان ایران از جمله باغانی دبیر کل بهشتی سخنگو بداقی باقری کمالی قشقاوی اکبری واز سازمان معلمان ایران آقایان هاشمی دبیر کل این سازمان و داوری وپورسلیمان به زندان اوین بند ۲۰۹ منتقل کردند وبازجویهای زیادی از این افراد صورت گرفت و مورد ازار و اذیت قرارگرفتیم. درحدود ۵ هزار معلم از کانونهای صنفی معلمان وشورای هماهنگی سراسر کشور بازداشت شدند، به گونه ای که همه بازداشتگاه پر ازمعلمان بازداشتی گردید درسال۱۳۶۸و۲۴ فروردین همه اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران بازداشت وبه زندان اوین فرستاده شدند ومن علی اکبر باغانی دبیر کل درمدرسه بازداشت وبه زندان اوین فرستاده شدم وتا۱۸ اردیبهشت دراوین و بند ۲۰۹ بودم. درآن روزتجمع بزرگ معلمان ایران شکل گرفته وتعداد ۱۰۰ نفر از معلمان دستگیر و بازداشت شدند. گویا دولت تصمیم به سرکوبی همه معلمان سراسر کشور داشت درسال ۱۳۸۸ رسول بداقی عبداله مومنی ومحمد داوری وپورسلیمان وقنبری و چند معلم دیگر زندانی بودند درسال ۱۳۸۹ من علی اکبر باغانی دبیر کل وباقری وبهشتی به علت بیانیه یزد احضار شدیم و باهم به اوین رفتیم وباقری به مدت ۵ سال زندان محکوم شد ایشان بارها بازداشت وزندانی شده بود من و اقای بهشتی به۵سال زندان محکوم شدیم سالهای بعد نیز بارها بازداشت وزندانی شدیم در۳۱ تیر ماه سال ۱۳۹۴ تعداد ۲ هزار معلم در تهران تجمع اعتراضی کردند و خواهان آزادی معلمان زندانی از جمله اسماعیل عبدی و علی اکبر باغانی عضوهیات مدیره کانون صنفی و هاشمی و رسول بداقی سیدمحمود باقری عبدالرضا قنبری از زندان رجایی شهر کرج وزندان اوین شدند بهشتی درهمان سال نیز بارها بازداشت وزندانی شد .
در سالهای قبل ازآن وامروز صدها تن از معلمان دستگیر و بازداشت وزندانی شده اند مانند اسدی خواستار نودینیان ابطحی پور وثوق و خانم دارابی استاد معارفی زینال زاده ذاتی و عبدی حبیبی مردانی فلاحی ابراهیمی میرزاسیدی اکبری خاکساری رضایی باقری توکلی اسد پور صداقت حسامی فر ومسلمی ونجفی ازهمدان احمدی از تربت حیدریه رحمتی شعبانی نجف آبادی فرح بخش وحشمتی توکلی میرزایی شاهدی شیرازی چنگیزی رضایی باقری از رشت قاسم زاده لعل محمدی باستان واعظی عادلی توحیدی ذکری اکبری از گیلان سماجت از فارس ابوذر شهرکی اززاهدان احمدزاده از اردبیل نجفی حاجی عمرانی شیخ نژاد رمضانزاده والبته بزرگان دیگری چون سعید حق پرست فروتن یزدانی رجایی بهارستانی بهلولی نیک نژاد لطفی نیای عزیز از مشهد رشیدی از کرمان میرزایی شاهدی از یزد وخانم عسگری از تهران که بارها زندانی و علی اکبر باغانی عضوهیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران و تبعید به زابل ودیگر شهر های بزرگ وکوچک کشور عزیزمان ایران شده بودند و دکتر خانعلی از تهران که درسال۱۳۴۰روز ۱۲اردیبهشت همان سال با ضرب گلوله سرگرد شهرستانی ودران تجمع اعتراضی بزرگ به شهادت رسید واز آن سال به بعد روز۱۲ اردیبهشت روز معلم نامیده می شود ودبیرکل کانون صنفی معلمان ایران آقای درخشش وزیر آموزش و پرورش ایران گردید ودر حال حاضر ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۷ آقایان بهشتی عبدی مردانی ومحمد حبیبی درزندان اوین هستند ودر سخت ترین شرایط زندگی می کنند .
بارها شورای هماهنگی وکانون های صنفی معلمان ایران تجمع اعتراضی تحصن در مدارس راهپیماییهای بزرگ وگفتگوهای مهم را با رئیس جمهور وریاست مجلس ونمایندگان مجلس شورای اسلامی ووزیران اموزش وپرورش از جمله اکرمی نجفی حاجی علی احمدی فرشیدی حاج بابایی فانی وبطحایی و معاونان وزارت آموزش وپرورش راتجربه کرده بودیم ودر سال ۱۳۹۷و۲۲و۲۳وآبان ماه نیز برای آزمودن مدعیان دروغین حقوق بازنشستگان ومعلمان تجربه خواهیم کرد تا دولت را وادار به پرداختن حقوق بازنشستگان و معلمان نماییم.

با تشکر
علی اکبر باغانی عضوهیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران ۲۱مهر ۱۳۹۷

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: