زمین بازی زید آبادی و زمین بازی اپوزیسیون خارج از کشور