جلويي ها شعار صنفي و عقبي ها شعار سياسي -صنفي

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: