تجمع دانشجویان مبارز دانشگاه هنرتهران درحمایت از تحصن معلمان

امروز دانشجویان مبارز دانشگاه هنر تهران در حمایت از تحصن معلمان تجمع کردند.

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: