شهر نیر ؛ تداوم کمپین هر دانش آموز آذربایجانی،یک کتاب تورکی

کمپین "هر دانش آموز آذربایجانی، یک کتاب تورکی" که به کوشش فعالین مدنی تورک آغاز گردیده است در راستای رسیدن به اهداف تعیین شده امروز به مورخه 25 مهر 1397 در شهر نیر تداوم یافت.

کمپین "هر دانش آموز آذربایجانی، یک کتاب تورکی" که به کوشش فعالین مدنی تورک آغاز گردیده است در راستای رسیدن به اهداف تعیین شده امروز به مورخه 25 مهر 1397 در شهر نیر تداوم یافت.
فعالین مدنی اهداف این کمپین را هدیه یک کتاب تورکی به هر یک از دانش آموزان آذربایجانی و همچنین توضیح اهمیت زبان مادری و لزوم حمایت از خواست عمومی تحصیل به زبان مادری بیان می کنند.
مسئله تحصیل به زبان مادری و همچنین رفع تبعیض مضاعف علیه تورکهای آذربایجان خواست عمومی جوانان و فعالین ملی مدنی آذربایجانی بوده و این فعالین با روشهای مختلف خواستار تحقق این مطالبات هستند.
این کمپین که در بیشتر شهرهای آذربایجان به اجرا گذاشته شده است تاکنون توانسته به برخی از اهداف تعیین شده خود دست یافته و ضمن آگاهی از حق و حقوق ملی ،هزاران کودک آذربایجانی را صاحب یک کتاب تورکی نماید.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: