سخنان فرنگیس مظلوم، مادر زندانی عقیدتی سهیل عربی

ویدئو
سخنان فرنگیس مظلوم، مادر زندانی عقیدتی سهیل عربی، پیرامون وضعیت فرزندش در زندان جمهوری اسلامی، در گفتگو با مهدی ذوالفقاری

 

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: