حکومتی که هیچ اپوزیسیونی ولو آنکه برانداز هم نباشد را نمی پذیرد !