نظامیان امریکایی نگران امنیت تنگه هرمز هستند

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: