اوباما روی ایران حساب می کرد، ترامپ روی عربستان؛ کدام درست است؟