کاظم کردوانی، درباره قتل‌های سیاسی آذر ۷۷: باید می‌ایستادیم و ایستادیم