موضوع ایران در دیدار مقام‌های ارشد آمریکا و فرانسه مطرح شد