حقیقت که مادر او تاریخ است .رقیب زمان ،امانت دار اعمال ،