ما قربانیان خسته

قربانیان خسته‌ایم ما/ نه ثبت می‌شویم/ نه می‌میریم... دو شعر از م. روان‌شید

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: