"ورود زنان به ورزشگاه برای ممانعت از تعلیق فوتبال ایران بود"