برتری نظامی آمریکا تضعیف شده، توان پیروزی جنگ‌های آینده را ندارد