اتحادیه اروپای بدون بریتانیا؛ پیچ مرگ و زندگی برای حاکمیت فراملی