حمله بسیجی‌ آتش به اختیار، به جوانان در رشت بی هیچ دلیل

در رشت این آتش به اختیار بسیجی‌ اینگونه به جوانان ما حمله می‌کند و آنهم بی هیچ دلیل

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: