سخنان «کریم سیاحی» یکی از کارگران گروه ملی فولاد اهواز

دوازهمین روز #اعتصاب گسترده کارگران

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: