در دفاع از مبارزات دلاورانه کارگران فولاد و هفت تپه

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: